Anvendelsesområde:

1.1.
Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1.2.
I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

1.3.
Købers evt. købebetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Betingelsesvilkår:

2.1.
Med mindre andet er aftalt betales der 8 dage efter fakturadato.

2.2.
Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter 1,5% pr. påbegyndt måned. Renterne tilskrives månedligt, således at sælger er berettiget til at beregne renters rente.

Ejendomsforbehold:

3.1.
Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varen er betalt. Dette betyder, at sælger ved manglende rettidig betaling kan tage det solgte tilbage og gøre et eventuelt restkrav gældende mod køberen. Restkravet opgøres som forskellen mellem den pris, som sælger i frit salg kan opnå for de tilbagetagne varer, og det beløb, der skyldes i henhold til den indgåede aftale om køb (med tillæg af omkostninger ved tilbagetagelsen og dækningssalget).

3.2.
Ethvert Sælger er ikke forpligtet til at lade varen vurdere forud for et sådant dækningssalg, men vil naturligvis bestræbe sig på at opnå den bedst mulige pris. Kan den tilbagetagne vare ikke sælges indenfor en rimelig periode, er sælger berettiget til at bortskaffe varen og gøre hele kravet gældende overfor køberen.

3.3.
Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte ejendomsforbehold.

3.4.
Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen.

3.5.
Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.

3.6.
Ved salg til private forudsættes købesummen erlagt senest ved varens overgivelse til køberen.

I ekstraordinære tilfælde kan sælger beslutte skriftligt at indrømme den private køber kort henstand med betalingen. I sådanne tilfælde forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil hele købesummen er betalt (jf. i det hele dette punkt 3).

3.7.
Særskilt aftale om udskydelse af betalingen kan i forbrugerkøb kun træffes for køb over kr. 2.000 og kun, når køberen straks erlægger minimum 20% af købesummen.

Forsinkelse med levering:

4.1.
Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

4.2.
Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

4.3.
I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 4.1. nævnte omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder.

4.4.
I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

Mangler:

5.1.
I tilfælde af at der indenfor 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

5.2.
Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

Produktansvar:

6.1.
Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger.

6.2.
Med mindre det godtgøres, at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarlig for følgende tingskader.

  • Skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse.
  • Skader på produkter, der er fremstillet af køber.


Skader på produkter, hvori de af køber og/eller tredjemand fremstillede produkter tillige indgår.

6.3.
I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Ansvarsbegrænsning og tilbagelevering af el-skrot:

7.1.
Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

7.2.
For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til §9.j. i miljøbeskyttelsesloven.

Værneting:

8.1.
Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende nærværende kontrakts tilblivelse, forståelse eller gennemførelse skal efter sælgers valg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.

Priser:

Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv og inkl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Hvis du har spørgsmål om priser eller andet, så tøv ikke med at kontakte os.

Kundeoprettelse og betalingsbetingelser:

Alle Virksomheder med et gyldigt CVR-nr. kan blive oprettet som kunde. Med et kundennr. bliver det meget lettere at håndtere på vores hjemmeside, da alle kundeinformationer bliver gemt. Med et kundenr. har du 8 dages kredit. Men skal betale kontant første. For at blive oprettet som kunde, skal vi bruge firmanavn, adresse, postnummer og telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse, samt CVR-nummer. Er det et enkeltmandsejet firma, skal vi endvidere bruge ejerens adresse og tidligere adresser inden for de sidste fem år.

Private kan vælge at betale på nettet med Dankort, Mastercard, Eurocard, Diners og Visa.
De angivne fragtpriser er kun inden for Danmarks grænser! Kontakt os venligst for nærmere oplysninger vedrørende levering uden for landets grænser.

Reklamation:

Hvis de leverede varer ikke lever op til det forventede, eller hvis der er mangler eller forsendelsen er beskadiget, så ring venligst straks hen til HW Larsen efter modtagelsen.

Hvis en eller flere af de leverede varer er leveret forkert, så betaler vi de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen til os.

HW Larsen påtager sig intet ansvar for returnerede varer, som går tabt undervejs. Det påhviler kunden ved at sørge for kvittering for forsendelsen, så et eventuelt tab kan dokumenteres over for Postvæsenet. Til gengæld tager vi det fulde ansvar for, at varerne når frem til kunderne hurtigst og sikrest muligt.

Fortrydelsesret:
Hos H.W.Larsen kan du bytte eller returnere og få pengene tilbage så længe varen ikke har været brugt og kommer retur i original emballagen. Og dette gælder lige så længe du ønsker, dette gælder dog ikke vare der er frremstillet / tilpasset til dig. Ligeledes er der ingen returret for bestillingsvarer, dvs. varer der ikke er i vores normale sortiment - De er markeret med B foran vare nr., båndsavsklinger eller udgået varer.

Prisstigning:

Vær opmærksom på, at vores nye priser træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Priserne vil blive rettet løbende.

Fragtpriser:

Vi sender med Post Danmark eller GLS til private og erhverskunder.  For at få oplyst pakke nr. så du kan følge din pakke bedes du sende en mail til salg@hwl.dk

Salg af glas og porcelæn:

Da det er vanskeligt for vores lagerfolk at sende glas og porcelæn, sælges dette kun i hele kasser. Typisk vil der i en kasse være 6 stk.

Forbehold:

H.W. Larsen tager forbehold for prisændringer, tastefejl og leverandørsvigt, fejl vedr. lagerstatus evt. kontakt os inden bestilling.

Ophavsret:

© Billeder og tekst må ikke anvendes unden nærmere aftale med H.W.Larsen A/S

Pricerunner Købsgaranti:

Som medlem på PriceRunner sikres dit køb op til 50.000 kroner, hvis et problem indtræffer i forbindelse med dit køb.
Købsgarantien koster ingenting for dig som forbruger og gælder for alle køb, når du handler hos os. Købsgarantien gælder for fysiske personer med adresse i Danmark.

Hvis en butik ikke påtager sig sit lovbestemte ansvar og løser problemet relateret til et køb inden for 60 dage, træder garantien i kraft. For dig, der ikke er medlem på PriceRunner og har besøgt os via deres tjeneste, så kan du stadig få dit køb sikret gennem Købsgarantien. Det eneste, du behøver at gøre, er inden for 60 minutter at registrere dig på deres hjemmeside.

Det koster ingenting og tager kun et øjeblik. Registrer dig for at få PriceRunner Købsgaranti Med PriceRunner Købsgaranti får du erstatning i tilfælde af ødelagt vare, hvis levering af varen udebliver, hvis en vare mangler ved levering eller hvis varen er forkert eller fejlbehæftet.

For at Købsgarantien skal gælde, er det nødvendigt at bestillingen er adresseret til dig personligt.

Erstatning gives kun for anskaffelsesomkostninger, fragtudgifter og den direkte økonomiske skade, du som kunde har lidt. Ingen økonomisk kompensation gives for andre direkte eller indirekte omkostninger, værditab eller udeblevne indtægter. Besøg PriceRunner for at se en liste med ikke-omfattede kategorier samt de endelige betingelser for Købsgarantien.Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Ved brug af webshoppen, accepteres benyttelsen cookies. Læs mere her