Handelsbetingelser Erhverv

Handelsbetingelser Erhverv

Handelsbetingelser privat - Klik her

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelsesområde:

1.1.
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.


1.2.
I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.


1.3.
Købers evt. købsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.


Betalingsvilkår:

2.1.
Med mindre andet er aftalt, betales der 8 dage efter fakturadato.


2.2.
Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Renterne tilskrives månedligt, således at sælger er berettiget til at beregne renters rente.


Ejendomsforbehold:

3.1.
Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten, indtil hele købesummen for varen er betalt. Dette betyder, at sælger ved manglende rettidig betaling kan tage det solgte tilbage og gøre eventuelt restkrav gældende mod køberen. Restkravet opgøres som forskellen mellem den pris, som sælger i frit salg kan opnå for de tilbagetagne varer, og det beløb, der skyldes i henhold til den indgåede aftale om køb (med tillæg af omkostninger ved tilbagetagelsen og dækningssalget).


3.2.
Sælger er ikke forpligtet til at lade varen vurdere forud for et sådant dækningssalg, men vil naturligvis bestræbe sig på at opnå den bedst mulige pris. Kan den tilbagetagne vare ikke sælges indenfor en rimelig periode, er sælger berettiget til at bortskaffe varen og gøre hele kravet gældende over for køberen.


3.3.
Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte ejendomsforbehold.


3.4.
Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen.


3.5.
Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.


3.6.
Ved salg til private forudsættes købesummen erlagt senest ved varens overgivelse til køberen. I ekstraordinære tilfælde kan sælger beslutte skriftligt at indrømme den private køber kort henstand med betalingen. I sådanne tilfælde forbeholder sælger ejendomsretten til den solgte vare, indtil hele købesummen er betalt (jf. i det hele dette punkt 3).


3.7.
Særskilt aftale om udskydelse af betalingen kan ved forbrugerkøb kun træffes for køb over kr. 2.000 og kun, når køberen straks erlægger minimum 20% af købesummen.

 

Forsinkelse ved levering:

4.1.
Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse ved leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder uden for sælgers kontrol eller force majeure, herunder import og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.


4.2.
Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.


4.3.
I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 4.1. nævnte særlige omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet over 3 måneder.


4.4.
I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

 

Mangler:

5.1.
I til fælde af at der indenfor 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.


5.2.
Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

5.3.
Varer solgt i Outlet er i begrænset antal og kun så længe lager haves, da disse varer udgår af vores sortiment.

Det er derfor først til mølle så længe lager haves.

Tilbagelevering af elskrot:

6.1.
For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgers adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til §9j, i miljøbeskyttelsesloven.

 

Produktansvar:

7.1.
Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger.


7.2.
Med mindre det godtgøres, at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarlig for følgende tingskader. Skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse. Skader på produkter, der er forårsaget af køber. Skader på produkter, hvori de af køber og/eller tredjemand fremstillede produkter tillige indgår.


7.3.
I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Ansvarsbegrænsning:

8.1.
Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand, medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Sælgers ansvar er under alle omstændigheder begrænset til købesummen.

Værneting:

9.1.
Enhver tvist mellem sælger og køber skal efter sælgers valg afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.