Handelsbetingelser privat

Handelsbetingelser Erhverv - Klik her

Anvendelsesområde:

1.1
Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1.2
I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

1.3
Købers evt. købebetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.


Betingelsesvilkår:


2.1
Med mindre andet er aftalt betales der 8 dage efter fakturadato.

2.2
Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter 1,5% pr. påbegyndt måned. Renterne tilskrives månedligt, således at sælger er berettiget til at beregne renters rente.

2.3
Ovenstående er kun gældende for erhvervskunder. For privatkunder gælder det, at der skal foreligge betaling så snart ordren bliver lagt - der bliver altså ikke afsendt noget fra sælger, før betaling fra køber er foretaget.

 

Ejendomsforbehold:

 

3.1
Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varen er betalt. Dette betyder, at sælger ved manglende rettidig betaling kan tage det solgte tilbage og gøre et eventuelt restkrav gældende mod køberen. Restkravet opgøres som forskellen mellem den pris, som sælger i frit salg kan opnå for de tilbagetagne varer, og det beløb, der skyldes i henhold til den indgåede aftale om køb (med tillæg af omkostninger ved tilbagetagelsen og dækningssalget).

3.2
Sælger er ikke forpligtet til at lade varen vurdere forud for et sådant dækningssalg, men vil naturligvis bestræbe sig på at opnå den bedst mulige pris. Kan den tilbagetagne vare ikke sælges indenfor en rimelig periode, er sælger berettiget til at bortskaffe varen og gøre hele kravet gældende overfor køberen.

3.3
Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte ejendomsforbehold.

3.4
Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen.

3.5
Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.

3.6
Ved salg til private forudsættes købesummen er lagt senest ved varens overgivelse til køberen.

3.7
I ekstraordinære tilfælde kan sælger beslutte skriftligt at indrømme den private køber kort henstand med betalingen. I sådanne tilfælde forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil hele købesummen er betalt.

3.8
Særskilt aftale om udskydelse af betalingen kan i forbrugerkøb kun træffes for køb over kr. 2.000 og kun, når køberen straks erlægger minimum 20% af købesummen.


Forsinkelse med levering:

4.1
Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

4.2
Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

4.3
I tilfælde af forsinkelse som følge af omstændighederne under pkt. 4.1., skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder.

Mangler:

5.1
I tilfælde af at der indenfor 24 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede produkt, er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

5.2
Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

Produktansvar:

6.1
Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger.

6.2
Med mindre det godtgøres, at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarlig for følgende tingskader.

  • Skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse.
  • Skader på produkter, der er fremstillet af køber.
  • Skader på produkter, hvori de af køber og/eller tredjemand fremstillede produkter tillige indgår.

6.3
I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Ansvarsbegrænsning og tilbagelevering af el-skrot:

7.1
Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

7.2
For så vidt angår elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen for egen regning foranstalter affaldet af det elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til §9.j. i miljøbeskyttelsesloven.

Værneting:

8.1
Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende nærværende kontrakts tilblivelse, forståelse eller gennemførelse skal efter sælgers valg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.

Priser:

9.1
Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv og inkl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Hvis du har spørgsmål om priser eller andet, så tøv ikke med at kontakte os.

Kundeoprettelse og betalingsbetingelser:

10.1
Alle virksomheder med et gyldigt CVR-nr. kan blive oprettet som kunde. Med et kundennr. bliver det meget lettere at håndtere på vores hjemmeside, da alle kundeinformationer bliver gemt. Med et kundenr. har du 8 dages kredit. Ved første køb er det dog påkrævet, at der foreligger betaling inden der bliver afsendt noget fra sælger. For at blive oprettet som kunde, skal vi bruge firmanavn, adresse, postnummer og telefonnummer og e-mailadresse, samt CVR-nummer. Er det et enkeltmandsejet firma, skal vi endvidere bruge ejerens adresse og tidligere adresser inden for de sidste fem år.

10.2
Private kan vælge at betale på nettet med Dankort, Mastercard, Eurocard, Diners, Forbrugsforeningskort og Visa. Dertil også Mobilepay og Gavekort.
Det er muligt at betale med flere gavekort på samme køb. Skriv gerne gavekort numrene i kommentarfeltet.
De angivne fragtpriser er kun inden for Danmarks grænser - herunder ikke inkluderet Grønland, Færøerne og Island. Kontakt os venligst for nærmere oplysninger vedrørende levering uden for landets grænser.

Reklamation:

11.1
Hvis der er fejl eller mangler på det tilsendte eller forsendelsen er beskadiget, så rettes henvendelse til sælger med det samme efter modtagelse. I sådanne tilfælde er billeddokumentation påkrævet, før sælger er forpligtiget til at finde en løsning for kunden.

11.2
Skulle der være fejl i leveringen, påtager sælger sig ansvar for de omkostninger, der er forbundet med returnering. Det samme gør sig gældende hvis der skulle være andre omstændigheder som i punkt 11.1.

Fortrydelsesret:

12.1
Køber har 365 dage til at bytte eller returnere varer og få penge refunderet, såfremt varen ikke har været brugt og kommer retur i original emballagen. Der skal dog medfølge faktura, ordrebekræftelse, følgeseddel eller anden dokumentation for køb, hvoraf dato og ordrenummer fremgår.

12.2
Undtagelsesvis i forhold til punkt 12.1, er det dog ikke muligt at returnerer varer der er fremstillet/tilpasset til kunden. Ligeledes er der ingen returret for bestillingsvarer, dvs. varer der ikke er i sælgers normale sortiment - disse varer er på hjemmesiden markeret som bestillingsvarer. Dette gælder også båndsavsklinger eller udgåede varer.

12.3
Sælger påtager sig intet ansvar for returnerede varer, som går tabt undervejs. Det påhviler kunden at sørge for kvittering for forsendelsen, så et eventuelt tab kan dokumenteres over for Postvæsenet.

Prisstigning:

13.1
Sælger forbeholder sig retten til at foretage løbende prisændringer. Nye priser træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

13.2
Skulle der forekomme system-, taste- eller andre former for åbenlyse prisfejl på hjemmesiden, forbeholder sælger sig retten til til enhver tid at annullere købet eller tilbagekalde varen, såfremt kunden ikke ønsker at betale den efter-opkrævede betaling. Tilbagekaldelse af varen i sådanne tilfælde, vil være på sælgerens regning.

Rabat:

14.1 
Ved brug af voucher eller anden rabatkode, kan der ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. 

 

14.2
Sælger forbeholder sig retten til at lade enkelte varer eller varegrupper være undtaget fra rabat- og tilbudskampagner.

 

14.3

Nogle produkter er markeret som "spot salg" / "spot varer".

Det betyder, at de har et stærkt begrænset antal.

Spot varer sælges "først til mølle", og varen er først reserveret, når din bestilling er afsluttet.

Spot varer kan have et max antal pr. kunde. Vi forbeholder os ret til at afvise ordrer ved mistanke om misbrug af spot vare tilbuddet.

Der tages forbehold for at spot varer kan være udsolgt, selvom de kan købes og står som på lager. 

 

Forbehold:

15.1
Sælger tager forbehold for prisændringer, taste- og statusfejl, og leverandørsvigt.

15.2
Varer solgt i Outlet er i begrænset antal og kun så længe lager haves, da disse varer udgår af vores sortiment.

Det er derfor først til mølle så længe lager haves.

Ophavsret:

16.1
© Billeder og tekst må ikke anvendes uden nærmere aftale med sælger (H.W.Larsen A/S).